fbpx
 • Pn-Pt 8:30-16:00
 • +48 511 114 180
 • kontakt@hubra.com.pl

Prywatność i bezpieczeństwo RODO

 1. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:
 2. administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu HUBRA www.hubra.com.pl org jest HUBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 3. z administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie w następujący sposób: tel. 48 511 114 180 , e-mail: kontakt@hubra.com.pl
 4. administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. sprzedający przetwarza dane osobowe w celach:
 6. świadczenia usług na rzecz kupujących. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 7. sprzedaży produktów oferowanych przez Hubra – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. statystycznych, np. w celu badania preferencji Użytkownika, prognozowania sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 12. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 13. administrator w celu realizacji umowy musi uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) dane adresowe (adres e-mail, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu). Brak podania tych danych uniemożliwia wykonanie zamówienia. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w niniejszym regulaminie oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi lub zawarciem umowy sprzedaży na stronie sprzedającego.
 14. administrator może dodatkowo prosić kupującego o podanie dodatkowych danych, które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z kupującym, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia.
 15. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze sprzedającym oraz wykonania tejże umowy.
 16. dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż przez okres 6 lat, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 17. odbiorcami danych osobowych będą:
 18. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi Serwisu (hosting) https://hubra.com.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością,
 19. podmioty świadczące na rzecz sprzedającego usługi podatkowe i księgowe,
 20. podmioty świadczące na rzecz sprzedającego usługi statystyczne i marketingowe takie jak: analiza preferencji użytkownika, profilowanie i dopasowanie oferty do preferencji użytkownika, badanie aktywności użytkownika,
 21. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 22. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające osobie wnoszącej o udzielenie informacji.
 23. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Shopping Basket